Sayfa Gösterimi : 1841

Cilt 1 Sayı 1

Anasayfa \ Cilt 1 Sayı 1

12
Ara.

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi - Cilt: 1 Sayı:1Yıl:2012

Journal of Advanced Technology Sciences - Volume: 1 No: 1 Year:2012

İÇİNDEKİLER /CONTENTS
Sıra

Sayfa
(Pages)

Makale Adı (Title of the article)
 
Yazarlar (Authors) İndir (Download)
1 i-iii Kapak (Cover page)  
2 1-6
Zeminlerinin Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma 
(A Study on Determination of Engineering Properties of Soils)
Cevdet Emin EKİNCİ, Müge Elif ORAKOĞLU
3 7-16
Donma ve Çözülmenin Kohezyonlu Zeminlerin Fiziksel Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
(Investigation the Effect of Freezing and Thawing on the Physical Properties of Cohesive Soils)
Ercan ÖZGAN, Songül ERTÜRK, Sercan SERİN
4 17-26
Kuru Tip Transformatörün Tabu Arama Algoritması Yöntemi ile Ağırlık Optimizasyonu
(Weight Optimization of Dry Type Transformer with Tabu Search Algorithm Method)
Salih TOSUN, Ali ÖZTÜRK, Hüseyin DEMİR, Leyla KURU
5 27-34
Çok Şeritli Bölünmüş Karayollarında Kaza Tahmin Modeli
(A Crash Prediction Model for Multilane Divided Highway)
Salih BEKTAŞ
6 35-46
Isıl İşlemin Ahşap Lamine Panellerin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Vida Tutma Dayanımına Etkisinin Belirlenmesi
(Determination of Heat Treatment Effect on Some Mechanical Properties and Screw Withdrawal Strength of Laminated Wood Panels)
Suat AYAN, Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU
7 47-56
Ulusal Kalkınma Planları Işığında, SWOT Analizi Yöntemi Kullanarak Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Sektörünün Risk Analizi
(Risk Analysis of Real Property Valuation and Development Sector Using Swot Analysis Method Within the Light Of National Development Plans)
Latif Onur UĞUR, H. Handan YÜCEL YILDIRIM, Kamuran DİNÇ, Musa KIZILTEPE
8 57-68
Isıl İşlem Uygulanmış Ağaç Malzemede Vida Çekme Direncinin Belirlenmesi
(Determination of Screw Withdrawal Strength in Heat Treated Wood Material)
Osman PERÇİN, Suat AYAN
9 69-79
Pomza ve Zeolit Katkılı Betonun Yol Kaplamalarında Kullanılabilirliği ve NaCl Etkisinin Araştırılması
Kürşat YILDIZ
10 80-86
Cerrahi Öncesi Planlamada Üç Boyutlu Simülasyon ve İki Boyutlu Resim Editörü Programlarının Karşılaştırılması
(Comparation of Three Dimensional Simulation and Two Dimensional Image Editor Softwares at the Pre Surgery Planning)
Arif ÖZKAN, İbrahim MUTLU, Talip ÇELİK, Yasin KİŞİOĞLU, Suat AYAN

 

×